THÔNG BÁO
DANH SÁCH SINH NHẬT CBCNV TRONG THÁNG 10

Hồ Sĩ Huệ
Ngô Văn Hảo
Hồ Hồng Quân
Nguyễn Hữu Thịnh
Lê Văn Thiện
Võ Đình Hoàng
Lê Văn Thanh
Trần Công Đức
Trần Trung Tín
Nguyễn Trí Tín
Nguyễn Ngọc Hoàng
Phạm Quốc Khánh
Nguyễn Thị Vui
Nguyễn Anh Tuấn (A)
Ngô Thị Long
Nguyễn Thọ Nam
Vũ Thành Nam
Đăng nhập hệ thống